About Products Protein Database Contact

ylbG

Gene
ylbG
Protein
Uncharacterized protein YlbG
Organism
Escherichia coli O157:H7
Length
123 amino acids
Mass
13.916 kDa
Sequence
MLHTANPVIKHKAGLLNLAEELSNVSKACKIMGVSRDTFYRYRELVAEGGVDAQINRSRRAPNLKNRTDEATEQAVVDYAVAFPTHGQHRASNELRKQGVFISDSGVRSVWLLHNLENLKRRY

Gene
ylbG
Protein
Protein YlbG
Organism
Escherichia coli (strain K12)
Length
123 amino acids
Mass
13.916 kDa
Sequence
MLHTANPVIKHKAGLLNLAEELSNVSKACKIMGVSRDTFYRYRELVAEGGVDAQINRSRRAPNLKNRTDEATEQAVVDYAVAFPTHGQHRASNELRKQGVFISDSGVRSVWLLHNLENLKRRY

Gene
ylbG
Protein
Uncharacterized protein YlbG
Organism
Shigella boydii serotype 4 (strain Sb227)
Length
123 amino acids
Mass
13.874 kDa
Sequence
MLHTANPVIKHKAGLLNLAEELSNVSKACKIMGVSRDTFYRYRELVAEGGVDAQINRSRRAPNLKNRTDEATEQAVVDYAVAFPTHGQHRASNELRKQGGFISDSGVRSVWLLHNLENLKRRY

Gene
ylbG
Protein
Uncharacterized protein YlbG
Organism
Shigella dysenteriae serotype 1 (strain Sd197)
Length
123 amino acids
Mass
13.916 kDa
Sequence
MLHTANPVIKHKAGLLNLAEELSNVSKACKIMGVSRDTFYRYRELVAEGGVDAQINRSRRAPNLKNRTDEATEQAVVDYAVAFPTHGQHRASNELRKQGVFISDSGVRSVWLLHNLENLKRRY

Gene
ylbG
Protein
UPF0298 protein YlbG
Organism
Bacillus subtilis (strain 168)
Length
90 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0298 family.
Mass
10.825 kDa
Sequence
MENRRQGMVVYLHSLKQSKMLRKFGNVHYVSKRLKYVVLYCDMDQIEKTMDKIASYSFVKKVEPSYKPFLKLEFESKLDKAKEYDYKIGI