About Products Protein Database Contact

yjbJ

Gene
yjbJ
Protein
Putative murein lytic transglycosylase YjbJ
Organism
Bacillus subtilis (strain 168)
Length
181 amino acids
Similarity
Belongs to the transglycosylase Slt family.
Mass
18.993 kDa
Sequence
MLNSANTTAPSLLSAYGLNSYTSSNSGSVTKAAESTETAVADSASNKHEANQIRSGDFSIDSAIKKAADKYGVDEKLIRAVIKQESGFNAKAVSGAGAMGLMQLMPSTASSLGVSNPLDPQQNVEGGTKYLKQMLDKYDGNVSMALAAYNAGPGNVDRYGGIPPFQETQNYVKKITSVYYA

Gene
yjbJ
Protein
UPF0337 protein YjbJ
Organism
Salmonella typhi
Length
70 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0337 (CsbD) family.
Mass
8.459 kDa
Sequence
MMNKDEAGGNWKQFKGKMKEQWGKLTDDDMTVIEGKRDQLVGKIQERYGYQKDQAEKEVVDWETRNNYRW

Gene
yjbJ
Protein
UPF0337 protein YjbJ
Organism
Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720)
Length
70 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0337 (CsbD) family.
Mass
8.459 kDa
Sequence
MMNKDEAGGNWKQFKGKMKEQWGKLTDDDMTVIEGKRDQLVGKIQERYGYQKDQAEKEVVDWETRNNYRW

Gene
yjbJ
Protein
UPF0337 protein YjbJ
Organism
Escherichia coli O157:H7
Length
69 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0337 (CsbD) family.
Mass
8.325 kDa
Sequence
MNKDEAGGNWKQFKGKVKEQWGKLTDDDMTIIEGKRDQLVGKIQERYGYQKDQAEKEVVDWETRNEYRW

Gene
yjbJ
Protein
UPF0337 protein YjbJ
Organism
Escherichia coli O6:H1 (strain CFT073 / ATCC 700928 / UPEC)
Length
69 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0337 (CsbD) family.
Mass
8.349 kDa
Sequence
MNKDEAGGNWKQFKGKVKEQWGKLTDDDMTIIEGKRDQLVGKIQERYGYQKDQAEKEVDSWEKRHDYRW

Gene
yjbJ
Protein
UPF0337 protein YjbJ
Organism
Escherichia coli (strain K12)
Length
69 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0337 (CsbD) family.
Mass
8.325 kDa
Sequence
MNKDEAGGNWKQFKGKVKEQWGKLTDDDMTIIEGKRDQLVGKIQERYGYQKDQAEKEVVDWETRNEYRW

Gene
yjbJ
Protein
UPF0337 protein YjbJ
Organism
Shigella flexneri
Length
69 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0337 (CsbD) family.
Mass
8.325 kDa
Sequence
MNKDEAGGNWKQFKGKVKEQWGKLTDDDMTIIEGKRDQLVGKIQERYGYQKDQAEKEVVDWETRNEYRW