About Products Protein Database Contact

tmem56b

Gene
tmem56b
Protein
Transmembrane protein 56-B
Organism
Danio rerio
Length
264 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM56 family.
Mass
29.927 kDa
Sequence
MDMREVYVVAGSFVGFQLFFSCVSPVLSSNFTQGYGKLPPNKLNDWNSRLVSTVHALIVGLFCLYILWYDDAVNEDPVWGDPNLVKLNVAITCGYLFYDLLLLACNWSTMGDVFFVCHHLAALYAYGYVLTRGVLPYFANFRLISELSTPFVNQRWFFEALAYPRTHQLVVANGIAMAVVFFLVRIAVMPPYWAKVFGIIYSPTFEKLGLAIQVAWIISCVCLDILNIIWMYKIARGCYKVITGKLKGRKADSKKTTCVNNHTD

Gene
tmem56b
Protein
Transmembrane protein 56 homolog B
Organism
Dictyostelium discoideum
Length
257 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM56 family.
Mass
30.595 kDa
Sequence
METNINVILYQDLPCFLLFTSLHLFLPKIIEIIFKKNNIGFYERKRIEWPNRIISTVNAIVTSALSIYCLYYNEWIVNSLRSTSEMSYFIFKFITYYFIYDFIISSYYSKYLFTWGNLLHHTIALLSFTFLGGKGLAHHLLLSYTFTEITTPLINLRFFLLDLNLKNHPLYVINGLLIFVGFVLFRVFYTSATMFDVIFNQPHYSIETDPLIPFFINFVYPAITLLNLYWTFYISKSIFKYFTTSKNENSRIKNKQD