About Products Protein Database Contact

tmem56a

Gene
tmem56a
Protein
Transmembrane protein 56 homolog A
Organism
Dictyostelium discoideum
Length
258 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM56 family.
Mass
30.69 kDa
Sequence
MFSYISNYLISVEPLGFILYYTSLYIWIPSLLQTIFNNNEKQLSYSSKIEWTNKIVATISSIVSFSLSCYCIYNKKSWVTNEMTSTCALSDFILKFISFYFLFDALHLIIYYKQLFDWPIIIHHLVVGILSYVYIGLYYKKVHLTLLYFLLFEITNPFIHMKWFLKDLKLENHILYSINGFMMAFFFIFIRDIYVPIKVVKIYINGYTELNSIANTIIFFCFPIITILNLFWTYLVIKGILKHLSRTKTSTPQIKKKN