About Products Protein Database Contact

etaTry

Gene
etaTry
Protein
Trypsin eta
Organism
Drosophila melanogaster
Length
262 amino acids
Similarity
Belongs to the peptidase S1 family.
Mass
28.088 kDa
Sequence
MNKVILRILAVLFLLGIYAVSAQSDGRIVGGADTSSYYTKYVVQLRRRSSSSSSYAQTCGGCILDAVTIATAAHCVYNREAENFLVVAGDDSRGGMNGVVVRVSKLIPHELYNSSTMDNDIALVVVDPPLPLDSFSTMEAIEIASEQPAVGVQATISGWGYTKENGLSSDQLQQVKVPIVDSEKCQEAYYWRPISEGMLCAGLSEGGKDACQGDSGGPLVVANKLAGIVSWGEGCARPNYPGVYANVAYYKDWIAKQRTSYV

Gene
etaTry
Protein
Trypsin eta
Organism
Drosophila erecta
Length
258 amino acids
Similarity
Belongs to the peptidase S1 family.
Mass
27.343 kDa
Sequence
MNKVILRILALLFLLGIGAVSAQPDGRIVGGADTTNYHTKYVVQLRRRSSPSSSYAQTCGGCILDAVTIATAAHCVYNREAENFLVVAGDDSRGGMSGVVVRVSKLIPHELYNATIMDNDIALVIVDPPLPLASSSTMEAIEIAAEQPAVGVQATISGWGYTKENGLSSDQLQQVNVPVVDSEKCQEAYYWRPISEGMLCAGLSEGGKDACQGDSGGPLVVANKLAGIVSWGEGCARPNYPGVYANVAYFKDWIASRV