About Products Protein Database Contact

YG5714_1591

Gene
YG5714_1591
Protein
UPF0219 protein YG5714_1591
Organism
Sulfolobus islandicus (strain Y.G.57.14 / Yellowstone #1)
Length
350 amino acids
Similarity
Belongs to the thiolase-like superfamily. UPF0219 family.
Mass
37.938 kDa
Sequence
MLSGILGWGAYVPRYRIKVEDIAKMWGYDEGVVRSLGLTEKSVPGHDEDSTTIAWESSINAIKRAQVDPSKIRLVLFGSESKVYAVKPTSTILIDALGINNYSATADMEFACRAASVGLRLASSFVLHNSDSYALVIGADTAQSNPGDVLELSSAAAGVAFVVGNVDEKHSAAVIEYSSSYTSDTPDFWRRDGTPYPVHGEGFTGEPAYFHHIISAVSDLLQNSGLKISDFDYFVFHQPNGKFPIQVAKKLGVQLEKVKQGLVSPYIGNPYNASALLGLAKVLDIAKPGERILVAPFGSGAGSDAFSILVSEGILEKQKLAKTVEYYINNKKLVSYAEYAKYTNKIKVYE