About Products Protein Database Contact

TMEM246

Gene
TMEM246
Protein
Transmembrane protein 246
Organism
Homo sapiens
Length
403 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM246 family.
Mass
46.588 kDa
Sequence
MSTSTSPAAMLLRRLRRLSWGSTAVQLFILTVVTFGLLAPLACHRLLHSYFYLRHWHLNQMSQEFLQQSLKEGEAALHYFEELPSANGSVPIVWQATPRPWLVITIITVDRQPGFHYVLQVVSQFHRLLQQCGPQCEGHQLFLCNVERSVSHFDAKLLSKYVPVANRYEGTEDDYGDDPSTNSFEKEKQDYVYCLESSLQTYNPDYVLMVEDDAVPEEQIFPVLEHLLRARFSEPHLRDALYLKLYHPERLQHYINPEPMRILEWVGVGMLLGPLLTWIYMRFASRPGFSWPVMLFFSLYSMGLVELVGRHYFLELRRLSPSLYSVVPASQCCTPAMLFPAPAARRTLTYLSQVYCHKGFGKDMALYSLLRAKGERAYVVEPNLVKHIGLFSSLRYNFHPSLL

Gene
Tmem246
Protein
Transmembrane protein 246
Organism
Mus musculus
Length
403 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM246 family.
Mass
46.592 kDa
Sequence
MTTSTSPAAMLLRRLRRLSWGSTAVQLFILTVVTFGLLAPLACHRLLHSYFYLRHWHLNQMSQDFLQQSLKEGEAALHYFEELPSANGSVPIVWQATPRPWLVITIITVDRQPGFHYVLQVVSQFHRLLQQCGPQCEGHQLFLCNVERSVSHFDAKLLSKYVPVANRYEGTEDDYGDDPSTNSFEKEKQDYVYCLESSLQTYNPDYVLMVEDDAIPEEQIFPVLEHLLRARFSEPHLQDALYLKLYHPERLQHYINPEPMRILEWVGVGMLLGPVLTWIYMRFACRPGFSWPVMLFFCLYSMGLVELVGRHYFLELRRLSPSLYSVVPASQCCTPAMLFPAPAARRTLTYLSQVYCHKGFGKDMALYSLLRAKGERAYVVEPNLVKHIGLFSSLRYNFHPSLL

Gene
TMEM246
Protein
Transmembrane protein 246
Organism
Pongo abelii
Length
403 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM246 family.
Mass
46.576 kDa
Sequence
MSTSTSPAAMLLRRLRRLSWGSTAVQLFILTVVTFGLLAPLACHRLLHSYFYLRHWHLNQMSQEFLQQSLKEGEAALHYFEELPSANGSVPIVWQATPRPWLVITIITVDRQPGFHYVLQVVSQFHRLLQQCGPQCEGHQLFLCNVERSVSHFDAKLLSKYVPVANRYEGTEDDYGDDPSTNSFEKEKQDYVYCLESSLQTYNPDYVLMVEDDAVPEEQIFPVLEHLLRARFSEPHLRDALYLKLYHPERLQHYTNPEPMRILEWVGVGMLLGPLLTWIYMRFASRPGFSWPVMLFFSLYSMGLVELVGRHYFLELRRLSPSLYSVVPASQCCTPAMLFPAPAARRTLTYLSQVYCHKGFGKDMALYSLLRAKGERAYVVEPNLVKHIGLFSSLRYNFHPSLL

Gene
Tmem246
Protein
Transmembrane protein 246
Organism
Rattus norvegicus
Length
403 amino acids
Similarity
Belongs to the TMEM246 family.
Mass
46.592 kDa
Sequence
MTTSTSPAAMLLRRLRRLSWGSTAVQLFILTVVTFGLLAPLACHRLLHSYFYLRHWHLNQMSQDFLQQSLKEGEAALHYFEELPSANGSVPIVWQATPRPWLVITIITVDRQPGFHYVLQVVSQFHRLLQQCGPQCEGHQLFLCNVERSVSHFDAKLLSKYVPVANRYEGTEDDYGDDPSTNSFEKEKQDYVYCLESSLQTYNPDYVLMVEDDAIPEEQIFPVLEHLLRARFSEPHLQDALYLKLYHPERLQHYINPEPMRILEWVGVGMLLGPVLTWIYMRFACRPGFSWPVMLFFCLYSMGLVELVGRHYFLELRRLSPSLYSVVPASQCCTPAMLFPAPAARRTLTYLSQVYCHKGFGKDMALYSLLRAKGERAYVVEPNLVKHIGLFSSLRYNFHPSLL