About Products Protein Database Contact

TMEM212

Gene
TMEM212
Protein
Transmembrane protein 212
Organism
Homo sapiens
Length
194 amino acids
Mass
21.425 kDa
Sequence
MKGLYQAAGRILVTLGILSVCSGVIAFFPVFSYKPWFTGWSVRIACPIWNGALAITTGVLLLLAYREWTQRYLGEATFTFVILSIMGCPLHFAIALESALLGPYCFYSFSGIAGTNYLGYAVTFPYPYAKFPLACVDPPHYEEYHLTLQALDLCLSFTLLCTSLTVFIKLSARLIQNGHINMQLPAGNPNPFSP

Gene
Tmem212
Protein
Transmembrane protein 212
Organism
Mus musculus
Length
187 amino acids
Mass
20.747 kDa
Sequence
MKGLYQAAGRTLVTLGGLSIFSGAIAFFPVFSCKLWYTGWSVWIACPIWNGALAVTAGSLVLLAHREWTQRHLWEAVFTFVILSILGCPLHFTVALQSALLGPYCFYSFSGVAGTNYLGYVVTFPFPYTKFPSVCVDPLHYEEYHLTLQVLDLCLSLILFCVSLAVFIKLSARLMQTGYINGPENPQ