About Products Protein Database Contact

SLFN12L

Gene
SLFN12L
Protein
Schlafen family member 12-like
Organism
Pongo abelii
Length
619 amino acids
Similarity
Belongs to the Schlafen family.
Mass
70.225 kDa
Sequence
MQLSEGLAAHGTRRAGKWKRTQVPLLGEECADMDLARKEFLLGNGLAAGKMNISIDLDTNYAELVLNVGRVTLGENNRRKMKDSQLRKQQNENVSRAVCALLNSGGGFIKAEVENEDYSYKKDGIGLDLENSFSNMLPFVPNFLDFMQNGNYFHIFVKSWSLETSGPQIATLSSSLYKRDVTSAKVMNASAALEFLKDMEKTGGRAYLRPESPAKRACVDVQEESNMEALAADFFNRTELNYKEKLTFTESTHVEIKNFATEKLLQRITEILPQYVSAFANTDGGYLFVGLNEDKEIIGFKAEKSYLTKLEEVTKNSIGKLPVHHFCVEKGTINYLCKSLGVYDKGRLCGYVYALRVERFCCAVFAKKPDSWHVKDNRVKQLTEKEWIQFMVDSESVCEELPSPASTSSPVSQSCPLCEYINFKIQPLRYHLPGLSEKITFAPKTLCRNLFSQHEGLKQLICEEMGSVSKGSLIFSRSWSLDLGLQENHKVLCDALLISQDKPPVLYTFHMVQDEEFKGYSTQTAQTLKQKLAKIGGYTKKVCVMTKIFYLSPEGKTSCQYDLNSQVIYPESYYWTTAQTMKDLEKALSNILPKENQIFLFVCLFRFCLFVCLFVFFLR

Gene
SLFN12L
Protein
Schlafen family member 12-like
Organism
Homo sapiens
Length
588 amino acids
Similarity
Belongs to the Schlafen family.
Mass
67.096 kDa
Sequence
MDLARKEFLRGNGLAAGKMNISIDLDTNYAELVLNVGRVTLGENNRKKMKDCQLRKQQNENVSRAVCALLNSGGGVIKAEVENKGYSYKKDGIGLDLENSFSNMLPFVPNFLDFMQNGNYFHIFVKSWSLETSGPQIATLSSSLYKRDVTSAKVMNASAALEFLKDMEKTGGRAYLRPEFPAKRACVDVQEESNMEALAADFFNRTELGYKEKLTFTESTHVEIKNFSTEKLLQRITEILPQYVSAFANTDGGYLFVGLNEDKEVIGFKAEKSYLTKLEEVTKNSIGKLPVHHFCVEKGTINYLCKFLGVYDKGRLCGYVYALRVERFCCAVFAKKPDSWHVKDNRVKQLTEKEWIQFMVDSEPVCEELPSPASTSSPVSQSYPLREYINFKIQPLRYHLPGLSEKITCAPKTFCRNLFSQHEGLKQLICEEMGSVNKGSLIFSRSWSLDLGLQENHKVLCDALLISQDKPPVLYTFHMVQDEEFKDYSTQTAQTLKQKLAKIGGYTKKVCVMTKIFYLSPEGKTSCQYDLNSQVIYPESYYWTTAQTMKDLEKALSNILPKENQIFLFVCLFRFCLFVCWFVCFFLR