About Products Protein Database Contact

SACOL0918

Gene
SACOL0918
Protein
UPF0051 protein SACOL0918
Organism
Staphylococcus aureus (strain COL)
Length
465 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0051 (ycf24) family.
Mass
52.531 kDa
Sequence
MAKKAPDVGDYKYGFHDDDVSIFRSERGLTENIVREISNMKNEPEWMLDFRLKSLKLFYKMPMPQWGGDLSELNFDDITYYVKPSEQAERSWDEVPEEIKRTFDKLGIPEAEQKYLAGVSAQYESEVVYHNMEKELEEKGIIFKDTDSALQENEELFKKYFASVVPAADNKFAALNSAVWSGGSFIYVPKNIKLDTPLQAYFRINSENMGQFERTLIIADEGASVHYVEGCTAPVYTTSSLHSAVVEIIVHKDAHVRYTTIQNWANNVYNLVTKRTFVYENGNMEWVDGNLGSKLTMKYPNCVLLGEGAKGSTLSIAFAGKGQVQDAGAKMIHKAPNTSSTIVSKSISKNGGKVIYRGIVHFGRKAKGARSNIECDTLILDNESTSDTIPYNEVFNDQISLEHEAKVSKVSEEQLFYLMSRGISEEEATEMIVMGFIEPFTKELPMEYAVEMNRLIKFEMEGSIG