About Products Protein Database Contact

PFL_5802

Gene
PFL_5802
Protein
UPF0312 protein PFL_5802
Organism
Pseudomonas fluorescens (strain ATCC BAA-477 / NRRL B-23932 / Pf-5)
Length
198 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0312 family. Type 1 subfamily.
Mass
21.157 kDa
Sequence
MLKKTLAALAIGSAVLAAGQVMAADYVIDKEGQHAFVDFKISHLGYSFITGTFKDLDGKFSFDAAKPEDAKIEVNVRTASVFTNHAERDKHITSKDFLDAGKFADAKFVSTSVKPTGKNADGKLTADVAGDLTLHGVTKPVVVKATFLGEGKDPWGGYRAGFEGTTSINRQDFGKMMDLGPASNNVDLYISFEGVKAK