About Products Protein Database Contact

M6_Spy0838

Gene
M6_Spy0838
Protein
UPF0758 protein M6_Spy0838
Organism
Streptococcus pyogenes serotype M6 (strain ATCC BAA-946 / MGAS10394)
Length
226 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0758 family.
Mass
25.755 kDa
Sequence
MYSIKCDDNKAMPRERLMRLGAESLSNQELLAILLRTGNKEKHVLELSSYLLSHLDSLADFKKMSLQELQHLAGIGKVKAIEIKAMIELVSRILAIDKTLTDSVLTSVQVAEKMMAALGDKKQEHLVVLYLDNQNRIIEEKTIFIGTVRRSLAEPREILYYACKNMATSLIVIHNHPSGNIEPSSNDYCFTEKIKRSCEDLGIICLDHIIVSYKDYYSFREKSTLF