About Products Protein Database Contact

M6_Spy0743

Gene
M6_Spy0743
Protein
UPF0176 protein M6_Spy0743
Organism
Streptococcus pyogenes serotype M6 (strain ATCC BAA-946 / MGAS10394)
Length
328 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0176 family.
Mass
38.212 kDa
Sequence
MSEKIRVLLYYKYVSIENAQEYAAKHLEFCKSIGLKGRILIADEGINGTVSGDYETTQKYMDWVHSDERFADLWFKIDEENQQAFRKMFVRYKKEIVHLGLEDNNFDSDINPLETTGKYLNPKQFKEALLDEDTVVLDTRNDYEYDLGHFRGAIRPDIRNFRELPQWVRDNKDKFMEKRVVVYCTGGVRCEKFSGWMVREGFKDVGQLHGGIATYGKDPEVQGELWDGAMYVFDDRISVPINHVNPTVISKDYFDGTPCERYVNCANPFCNKQIFASEENETKYVRGCSPECRAHERNRYVQENGLSRQEWAERLEAIGESLPEFVGA