About Products Protein Database Contact

M28_Spy0816

Gene
M28_Spy0816
Protein
UPF0758 protein M28_Spy0816
Organism
Streptococcus pyogenes serotype M28 (strain MGAS6180)
Length
226 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0758 family.
Mass
25.777 kDa
Sequence
MYSIKCDDNKAMPRERLMRLGAESLSNQELLAILLRTGNKEKHVLELSSYLLSHLDSLADFKKMSLQELQHLAGIGKVKAIEIKAMIELVSRILATDKTLTDSVLTSVQVAEKMMAALGDKKQEHLVVLYLDNQNRIFEEKTIFIGTVRRSLAEPREILYYACKNMATSLIVIHNHPSGNIEPSSNDYCFTEKIKRSCEDLGIICLDHIIVSYKDYYSFREKSTLF