About Products Protein Database Contact

M164_1891

Gene
M164_1891
Protein
UPF0215 protein M164_1891
Organism
Sulfolobus islandicus (strain M.16.4 / Kamchatka #3)
Length
179 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0215 family.
Mass
20.336 kDa
Sequence
MPISGVDDGYFPLSYKGGKGKTALVVVTFYDYEMIDLDWGLITVDGNDATDVLKQLRKGDIVILDGVIFAGFNYIVPYSDNMIFFYSKMPKVDLIKNALMKHFQADTERVREILYVLNNLKQIPTKRGNVFLYSTVELSLAKSIIEKYQIYSKIPEVLKSAHVIASSLGRFLARYKKTI