About Products Protein Database Contact

M164_1584

Gene
M164_1584
Protein
UPF0219 protein M164_1584
Organism
Sulfolobus islandicus (strain M.16.4 / Kamchatka #3)
Length
350 amino acids
Similarity
Belongs to the thiolase-like superfamily. UPF0219 family.
Mass
37.907 kDa
Sequence
MLSGILGWGAYVPRYRIKVEDIAKMWGYDEGVVRSLGLTEKSVPGHDEDSTTIAWESSINAIKRAQVDPSKIRLVLFGSESKVYAVKPTSTILIDALGINNYSATADMEFACRAASVGLRLASSFVLHNSDSYALVIGADTAQSNPGDVLELSSAAAGVAFVVGNVDEKHSAAVIEYSSSYTSDTPDFWRRDGTPYPVHGEGFTGEPAYFHHIISAVSDLLQNSGLKISDFDYFVFHQPNGKFPIQVAKKLGVPLEKVKQGLVSPYIGNPYNASALLGLAKVLDIAKPGERILVAPFGSGAGSDAFSILVSEGILEKQKLAKTVEYYINNKKLVSYAEYAKYTNKIKVYE