About Products Protein Database Contact

M1425_1587

Gene
M1425_1587
Protein
UPF0219 protein M1425_1587
Organism
Sulfolobus islandicus (strain M.14.25 / Kamchatka #1)
Length
350 amino acids
Similarity
Belongs to the thiolase-like superfamily. UPF0219 family.
Mass
37.907 kDa
Sequence
MLSGILGWGAYVPRYRIKVEDIAKMWGYDEGVVRSLGLTEKSVPGHDEDSTTIAWESSINAIKRAQVDPSKIRLVLFGSESKVYAVKPTSTILIDALGINNYSATADMEFACRAASVGLRLASSFVLHNSDSYALVIGADTAQSNPGDVLELSSAAAGVAFVVGNVDEKHSAAVIEYSSSYTSDTPDFWRRDGTPYPVHGEGFTGEPAYFHHIISAVSDLLQNSGLKISDFDYFVFHQPNGKFPIQVAKKLGVPLEKVKQGLVSPYIGNPYNASALLGLAKVLDIAKPGERILVAPFGSGAGSDAFSILVSEGILEKQKLAKTVEYYINNKKLVSYAEYAKYTNKIKVYE